Szigetszentmárton Önkormányzatának

Jegyzője

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

 

Ügyiratszám: 1680-2/2020                                                    Tárgy: Házszám megállapítás

Ügyintéző: Szalai Erika                                                          Szigetszentmárton belterület Dunapart-alsó utcai ingatlanok

HATÁROZAT

 

A 2318 Szigetszentmárton Dunapart-alsó utcában lévő ingatlanok házszámát a mellékletben szereplő táblázat szerint határozom meg.

Amennyiben az ingatlanokon épület található, a házszámot jelző táblát az utcáról jól látható módon kell az ingatlan utcafronti kerítésére vagy a ház falára kihelyezni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerinti cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy lakcímkártya igénylését vagy lakcímkártya cseréjét bármelyik járási hivatalban vagy a járási ügysegédnél kezdeményezhetik, továbbá a lakcímet szükséges jelezni a közszolgáltatók és egyéb szolgáltatók felé. A lakcímkártya igénylése és cseréje illetékmentes.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1052 Budapest, Városház utca 7.) címzett, de hatóságomnál benyújtandó illetékköteles fellebbezéssel élhet. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft, melyet illetékbélyeg formájában a fellebbezésen kell leróni.

INDOKLÁS

Hatóságom, mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KCR) 22. § (1) bekezdése alapján végzi az illetékességi területén található, „felülvizsgálandó” megjelöléssel ellátott címek felülvizsgálatát, és szükség esetén lefolytatja a címkezelést az érintett ingatlanok vonatkozásában.

A KCR 2. § (1) bekezdése alapján „a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie. E rendelet értelmében ingatlan minden

a) beépítésre szánt területen fekvő telek;

b) beépítésre szánt területen fekvő telken

ba) létesített épület,

bb) létesített épületen belül található lakás,

bc) létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince;

c) beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon

ca) épületet létesítettek,

cb) létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince található [a továbbiakban a bc) és cb) alpontok együtt: pince];

d) a c) pontban foglalt telken létesített épület és pince;

e)  olyan, az a) és c) pontban meghatározott telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egység, amelynek e rendelet céljával összhangban a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek tartja,

f) a b), d) és e) pontba nem tartozó ingatlan, ha a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 5. § (2) bekezdés alapján a polgár lakóhelyéül, vagy külön jogszabály szerinti jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet székhelyéül, telephelyéül szolgál”.

Az ingatlan házszámát a jegyző határozattal állapítja meg. A házszám-megállapításra irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján vagy hivatalból indulhat.

A házszám meglétét Hivatalom ellenőrizni fogja.

A házszám elhelyezésének határideje: 2020.12.31.

Fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A KCR 8. § (5) bekezdése alapján a címképzésért felelős szerv a címkezeléssel érintett címeket a helyi önkormányzat honlapján közzéteszi, ennek hiányában vagy emellett hirdetőtábláján kifüggeszti vagy más, helyben szokásos módon közzéteszi, úgy, hogy az legalább a kifüggesztésétől vagy közzétételétől számított egy hónapig folyamatosan megtekinthető legyen. Fentiek alapján gondoskodtam a határozat közzétételéről.

Az eljárás során eljárási költség nem keletkezett, így annak viseléséről nem rendelkeztem.

Hatóságom hatáskörét a KCR 4. § (1) bekezdése, illetékességét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 16. § (1) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

Határozatom fenti jogszabályok mellett az Ákr. 80. § (1) bekezdésében, valamint a 81. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.

A határozattal szembeni fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdése biztosítja, melyről az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást. A fellebbezés elbírálására a személyiadat- és lakcímnyilvántartási feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 11. § e) pontja alapján jogosult. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Kelt.: S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. szeptember 3.

Dr. Cseh Balázs

jegyző
25WIwieorp640425WIEORP901209EORP901209

 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu