L A K O S S Á G I   T Á J É K O Z T A T Ó

/ telkek, közterületek tisztán tartásáról, gazmentesítéséről, gyomosság megszüntetéséről /

Tisztelt Mártoni Polgárok!

A települési rendelet - 5/2020.(III.19.) - szerint a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járda, kocsiút közötti terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó- és síkosságmentesítéséről. Sajnálatos módon Szigetszentmárton közigazgatási területén megszaporodtak az ingatlanokon és az ingatlanok előtti gazos, gyomos, rendezetlen területek. Sok esetben egész járdák válnak járhatatlanná, a járólapokat kimozdítják az alattuk növő gyökerek, a magasra nőtt gyomok szórják magvaikat, kellemetlenséget okozva az ott élőknek. Egyes eseteket kivéve nem az önkormányzat feladata a gyommentesítés elvégzése.

Ezért felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy a köztisztaság, valamint településtisztaság fenntartásáról szóló 5/2020.(III.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles gondoskodni:

„a) az ingatlan aktuális növényápolásával, tisztántartásával és karbantartásával kapcsolatos feladatainak elvégzéséről, így különösen az ingatlan folyamatos gyommentesítéséről, az ingatlanon nővő fű folyamatos kaszálásáról, az ingatlan rovar- és rágcsáló mentesítéséről, a kórokozók és kártevők elleni védekezésről,

b) az ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és közút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, hulladék és gyommentesítéséről, szükség szerinti kaszálásáról, az allergén növények irtásáról és a parlagfű virágzásának megakadályozásáról,

c) a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról, annak elszállításáról, a hó eltakarításáról és síkosság mentesítéséről,

d) a beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről, szükség szerinti kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, annak elszállításáról,

e) a telekingatlanról a gyalogos közlekedésre szolgáló terület, valamint az úttest fölé nyúló, továbbá az elektromos légvezetékeket veszélyeztető ágak és bokrok megfelelő nyeséséről - úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti forgalom akadálymentességét, a forgalomirányító lámpa és tábla láthatóságát –, és a nyesedék elszállíttatásáról,

f) az épület tetőzetéről az esővíz, a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról, annak saját vagy – külön jogszabály szerinti - közterületen való elvezetéséről, a hó és jég okozta balesetveszély elhárításáról,

g) az épületek csapadékvizeit közterületekre kivezető, közterületen megépült csapadékvíz elvezető rendszer (járdába épített tisztítóaknák, folyókarácsok, kifolyócsövek, nyílt folyókák) tisztántartásáról, karbantartásáról,

h) a rendelet szerinti hó és síkosságmentesítésről.

(2) A járdaszakasz melletti nyílt árok hulladék-, hordalék-, gyom- és síkosságmentesítésére az (1) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

 

Felhívom figyelmüket, hogy a R. 4. § (4) bekezdése szerint:Magánterületről kikerülő bármely anyag, különösen az udvaron összegyűjtött falomb, kaszálék, illetve lom közterületen a szilárd hulladékkezelési közszolgáltató által nyújtott szolgáltatás meghatározott rendjétől eltérő napokon, illetve bármely napon a közterületi gyűjtőedényben vagy mellé való elhelyezése tilos.”

 

Továbbá a R. 7. § (1)-(3) bekezdése szerint: „Az ingatlanhasználó kötelessége az ingatlannal határos közterület, az ingatlan előtti járda, úszótelek esetén az épület körüli járda, illetve járda hiányában az ingatlan melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének gondozása, tisztántartása, hulladék- és gyommentesítése, a burkolt területek síkosság mentesítése, valamint a hó eltakarítása. Amennyiben az ingatlant két közút is határolja, úgy ezek a feladatok mindkét közút irányában kötelezőek.

(2) Az ingatlanhasználó tisztántartási kötelezettsége kiterjed a járda melletti zöldsávra, annak rendszeres kaszálására – ideértve a vízelvezető árkot is - az út széléig.

(3) Az ingatlanhasználó kötelessége az ingatlannal határos nyílt árkok és azok műtárgyainak (kapubejárók) tisztán tartása, hulladék- és gyommentesítése, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és hulladékok eltávolítása, az akadálytalan vízelvezetés folyamatos biztosítása. Ezek a kötelezettségek valamennyi ingatlan, a be nem épített ingatlan használójára is kiterjednek.”

 

Az ingatlanok illetve az ingatlanok előtt/mellett lévő közterületek tisztántartása magába foglalja a hó- és síkosság mentesítést, illetőleg por-, sár-, ürülék és gyom-, valamint rovar- és rágcsálómentesítését. Ingatlanhasználónak – így kötelezettnek – minősül az ingatlan birtokosa, tulajdonosa, vagyonkezelője.

 

Fenti rendelet 32. § (1)-(2) bekezdése szerint, ha az ingatlan tulajdonosa, használója a rendeletben meghatározott kötelezettségét megszegi 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, és mindemellett a kötelezettség teljesítésére kötelezhető. Tájékoztatom Önöket, hogy a bírság adók módjára behajtható. Felhívom továbbá a figyelmüket arra, hogy fenti bírság ismételten is kiszabható, ezért folyamatosan gondoskodjanak az ingatlan, illetve az előtte/mellette lévő terület és a zöld terület kaszálásáról, rendben-és tisztán tartásáról, mivel a gazmentességét folyamatosan ellenőrizni fogom!

 

Kérünk minden ingatlantulajdonost vagy -kezelőt, hogy az ingatlana, és az az előtti közterületet tegye rendbe, az ingatlan területéről a járda vagy az út fölé kihajló ágakat vágja vissza, a kerítésen túlnőtt sövények metszését és a terület gyommentesítést mielőbb végezze el, valamint ahol van szikkasztóárok, végezze el annak kitakarítását is.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fent leírtaknak eleget tenni szíveskedjenek, hiszen környezetünk tisztán tartása, karbantartása, megóvása, szépítése, építése közös érdekünk és közös feladatunk.

Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönöm.

Kelt.: S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. május 18.

Dr. Cseh Balázs

jegyző

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu