Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet alapján létrehoztuk az allamigazgatasiugyek@szigetszentmarton.hu elektronikus levelezési címet, a kormányrendelet szerintijegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyekben történő a bejelentések kizárólag erre a célra szolgáló kezelésére, fogadására.

A kormányrendelet szerinti engedélykérelmek bejelentésére 2020. május 18. napjától a rendelet érvényben maradásáig se szóban, se postai úton nincs lehetőség. Továbbá a rendelet szerinti ún. ellenőrzött bejelentést az alábbi módokon lehet megtenni:

a) az ügyfélkapu útján,

b) elektronikus űrlap útján,

c) általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján, valamint

d) e-mail útján, a hivatalos honlapon közzétett e-mail címre.

Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást engedélyez, a bejelentésre is csak ezen az úton kerülhet sor.

Tájékoztatom Önöket, hogy beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld [191/2020. (V. 8.) Korm. rend. 1. § (1)-(2) bek.; 191/2020. (V. 8.) Korm. rend. 3. § (1) bek.]. Továbbá az engedély alapján végezhető tevékenységek bejelentés alapján végezhetőek lesznek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki megteszi a bejelentést, és hatóságom azt 8 napon belül nem tiltja meg, akkor a kilencedik napon az engedély megadottnak tekintendő. A járvány időszakában kevesebb személyes kapcsolattartást eredményezhet ez a változás, illetve az adminisztrációs terhek csökkenését is várja ettől a Kormány.

Jegyzői hatáskörbe tartozó főbb államigazgatási ügyek:

Állat – és növényvédelemhez kapcsolódó feladatok

 • közérdekű védekezés elrendelése, károkozók elleni védekezés betartásának ellenőrzése,
 • parlagfű elleni védekezés ellenőrzése,
 • méhállományok nyilvántartási feladatai,
 • állatvédelem, állattartási szabályok betartásának ellenőrzése
 • fás szárú növények védelme, közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése.

Vadászathoz, vadkárhoz kapcsolatos feladatok

 • vadkár, vadászati kár valamint vadban okozott kár bejelentésekor a felek közötti egyezség kialakításához képesítéssel rendelkező szakértő kirendelése

Talált dolgokkal kapcsolatos feladatok

 • A találó személy köteles a talált dolgot 8 napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni. 

Vízgazdálkodási hatósági jogkör

 • kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához engedélyezési feladatok 500 m3/év alatti vízkivétel esetén, amennyiben háztartási igény kielégítésére szolgál.( ingatlanhoz tartozó kiskertek , gyepterületek , nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése)

Hulladékgazdálkodási feladatok

 • illegális hulladékelhelyezés, közterület tisztántartási kötelezettség betartásának ellenőrzése

Zaj-és rezgésvédelemmel kapcsolatos jogkör

 • az előírt zaj -és rezgésvédelmi követelmények betartásnak ellenőrzése

Hagyatéki eljárások lefolytatása

 • hagyatékkal kapcsolatos eljárások során leltár felvétele továbbítása az illetékes közjegyző részére

Központi címregiszter kezelésével kapcsolatos feladatok

 • A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A címképzésért felelős szerv az illetékességi területére vonatkozóan ellátja a címkezeléssel összefüggő feladatokat.

Kereskedelmi szolgáltatások, telephely létesítéshez kapcsolódó feladatok

 • bejelentés köteles vagy működési engedélyköteles szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó eljárások (nyilvántartásba vétel, működési engedély kiadása, törlése)
 • vásárok szervezésének, piacok működésének engedélyezése,
 • telephely létesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó eljárások

Adókkal kapcsolatos feladatok

 • A helyi és központi adójogszabályok érvényesítése, adóhatósági feladatok ellátása

Birtokvédelemmel kapcsolatos eljárások

 • ahol a birtoksértő magatartás megvalósul, a birtokos egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását, vagy a zavarás megszüntetését.

Társasház és  szerveinek törvényes felügyeletével kapcsolatos feladatokkal

 • a társasház működésének, a társasház szerveinek és e szervek működésének törvényességi felügyeletét a jegyző látja el. A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmához kapcsolódó feladatok

 • Az adásvételi szerződést a föld fekvése szerint illetékes önkormányzat jegyzője útján hirdetményi úton kell közölni, a kifüggesztés 60 nap, majd továbbításra kerül a Földhivatal részére.

 

Köszönöm tájékoztatásom szíves tudomásulvételét és az aszerinti eljárásrend követését!

Kelt.: S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. május 11.

Dr. Cseh Balázs

jegyző

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

 • Telkes utca 10. 
 • Tel: 06-24/456-325,
 • Tel: 06-24-513-800
 • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu