Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan bérbeadása tárgyában

Szigetszentmárton Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Szigetszentmárton, Kossuth Lajos u. 8. szám alatti ingatlanban található önkormányzati tulajdonban lévő - jelenleg öltözőhelyiségként szolgáló – helyiség bérbeadására.

1. A bérbeadásra meghirdetett helyiség adatai:

A bérbeadásra meghirdetett önkormányzati tulajdonban lévő öltözőhelyiség rendeltetésű ingatlan helyiség a Szigetszentmárton, Kossuth Lajos u. 8. szám alatti Művelődési házban helyezkedik el.

Az ingatlan leírása: egy helyiségből álló központi fűtéses öltözőhelyiség rendeltetésű

2. A bérleti díj mértéke: 2020. évben legalább bruttó 25.000,- Ft/hó. (Irányár)

A bérleti díj mértékét minden év január 1.-jétől a képviselő-testület felülvizsgálhatja, mely esetben határozatban határozza meg. A bérleti díj az MNB tárgyévben publikált Inflációs Jelentésében megállapított infláció kétszeresének mértékében a határozatlan ideig emelkedik.

A bérlő a szerződés megkötésével egyidejűleg két hónap bérleti díjnak megfelelő összegű kauciót köteles megfizetni, mely a bérlet megszűnésekor egyösszegben visszajár, amennyiben a bérlőnek sem közüzemi, sem bérleti díj hátraléka nincsen, valamint a bérleményt átvételkori állapotában adja vissza.

3. A pályázatok benyújtásának, elbírálásának határideje:

A pályázatokat zárt borítékban 2020. március 10. napján 16 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalban. A borítékon szíveskedjék a I./337/2020. ügyszámra hivatkozni.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. március 25.

A pályázatok elbírálása után 5 napon belül az önkormányzat a bérleti szerződést a pályázat nyertesével határozatlan időre köti meg, melyről okirat készül. A bérlő a helyiség bérleti jogát másra nem ruházhatja, még részben sem át.

A helyiség legkorábban 2020. április 1. napjától foglalható el.

4. A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázó nevét és címét,
 2. az általa végezni kívánt tevékenység hatósági engedélyét (amennyiben engedélyköteles),
 3. a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
 4. nyilatkozatot, hogy vállalja a bérbeadó részére a helyiség időszakos rendelkezésre bocsátását az alábbi feltételekkel:
  1. a bérbeadó előzetesen egyeztet 5 nappal előtte
  2. a bérbeadó legfeljebb havi 8 alkalommal, alkalmanként legfeljebb 8 óra időtartamra veszi igénybe a helyiséget
  3. az rendelkezésre bocsátás ideje alatt az átadáskor a helyiségben maradt bérlő tulajdonát képező ingó tárgyakért a bérbeadó nem felel. Az ilyen vagyontárgyakban bekövetkezett esetleges kár miatt kártérítést a bérlő nem igényel, kárigénnyel bérbeadó felé nem lép fel.

5. A pályázatok elbírálása:

Érvényes a pályázat, ha a pályázati kiírásban szereplő határidőig a Polgármesteri Hivatalba megérkezik, és a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel.

A pályázatok elbírálása Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el zárt ülésen. A bérbeadás útján történő hasznosítás során a pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élveznek azok a pályázók, akiknek célja a helyi lakosok ellátása, a lakossági szolgáltatások bővítése. A szerződést a nyertes pályázóval az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a 06-24-456-325-os telefonszámon, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (2318. Szigetszentmárton, Telkes u. 10.) lehet.

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2020. február 13.

Bencs Tamás s.k.

polgármester

 

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

 • Telkes utca 10. 
 • Tel: 06-24/456-325,
 • Tel: 06-24-513-800
 • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu