TÁJÉKOZTATÓ

a 2018. évi óvodai felvételi eljárásról

Tisztelt Szülők!

Az óvodai nevelés a gyermek 2,5 éves korától kezdődhet, és az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig tart. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban NKT.) kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző, a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti abban az esetben, ha a családi napköziben a szolgáltatást nyújtó személy rendelkezik az óvodapedagógus munkakör betöltéséhez előírt szakképzettséggel, és munkája során figyelembe veszi az óvodai nevelés országos alapprogramjában foglalt követelményeket. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó önkormányzat bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon – 2018.05.23-ig - belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője az Nkt.45. (10) bekezdése szerint megküldött nyilvántartás alapján értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be.

Fontos tudnivalók az óvodai jelentkezés előtt:

az óvodai jelentkezés két űrlapon történik.

-          Óvodai jelentkezési lapon – azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 3. életévüket 2018. augusztus 31-ig betöltik és a

-          Regisztrációs lapon – azokra a gyerekekre vonatkozóan, akik 2018. szeptember 1- december 31. között töltik be a 3. életévüket, az ő esetükben mindkét adatlap kitöltését kérjük

Jelentkezés rendje: 2018/2019-as nevelési évre vonatkozóan

2016. január 1-jétől a szülő minden esetben a mellékelt „Jelentkezési lap” kitöltésével kell, hogy jelezze szándékát a gyermek óvodai felvételével kapcsolatban.

A harmadik életévüket 2018. augusztus 31. után betöltő gyermekek esetén a mellékelt „Regisztrációs lap” kitöltésére lesz lehetőség. A regisztrálás nem kötelező, sem óvodai felvételt, sem a későbbi felvételi eljárásban előnyt nem jelent.

A 2018. májusi felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2018/2019-es nevelési évre történik, első napja 2018.szeptember 3.

A beiratkozási igény a jelentkezéssel válik hivatalossá. Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyben az óvodába történő automatikus felvételt is. A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. értelmében a 2,5 éves gyermekek csak abban az esetben vehetők fel, amennyiben már minden 3 éves és annál idősebb a városban lakóhellyel, vagy annak hiányában a tartózkodási hellyel rendelkező gyermek óvodai elhelyezése megtörtént.

Az újonnan érkező gyerekek fogadása – szabad férőhely esetén – az óvodai nevelési évben 2019. január végéig az üres férőhelyek figyelembevételével történik.

Jelentkezéshez szükséges adminisztratív, formai feltételek a következők:

-          jelentkezési lap, regisztrációs lap (Szigetszentmárton községi honlapról letölthető, vagy az intézményben kérhető)

-          gyermek születési anyakönyvi kivonata

-          gyermek lakcím kártyája,

-          gyermek TAJ kártyája

-          szülő személyi igazolványa

-          A gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentum - Tartós betegséget igazoló okirat, SNI szakértői vélemény

A köznevelési törvény kimondja, hogy a gyermekeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek a körzetében lakik, illetőleg ahol a szülője dolgozik.

Óvodai felvételt nyerhet a gyermek:

-          körzetes óvodában

-          szülő által választott, nem körzetes, amennyiben szabad férőhellyel rendelkezik.

-          szabad férőhellyel rendelkező önkormányzati fenntartású óvodában

Német nemzetiségi óvodai nevelésben való részvételhez külön a jelentkezési lap mellékleteként kitöltendő nyilatkozaton történik.

Az óvodavezető a felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel, legkésőbb 2018. június 08.-ig, a regisztrációs lapot is kitöltők esetén 2018. augusztus 31-ig.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Község Jegyzőjének címezve, az elutasító határozatot kiadó intézmény vezetője részére kell átadni.

Felhívjuk a kedves szülők figyelmét arra, hogy a felvételi határozatban szereplő felvételi időponttól a gyermek óvodaköteles, óvodai jogviszonya megkezdődik. Amennyiben nem jelenik meg vagy nem veszi fel a kapcsolatot ( hiányzik), úgy távolléte igazolatlan hiányzásnak minősül (20/2012.VIII.31. EMMI Rendelet 51 (4.) bekezdés). A hiányzások igazolása a mindenkor érvényben lévő Házirend előírásai alapján történik.

Jelentkezés ideje:

A beiratkozás minden központilag szabályozott és meghirdetett időpontban, a 2018/2019-es nevelési évre 2018. május 7-8 között történik.

Május 7. hétfő 800-1700,

Május 8. kedd 800-1600

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu