Lakossági tájékoztató a településfejlesztéssel, településrendezéssel kapcsolatos új dokumentumok, tervek elkészítésének tervezési és egyeztetési folyamata elindításáról

 Tisztelt szigetszentmártoni lakosok,

a településen működő egyházak, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek,

környezetvédelmi egyesületek stb.! 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) továbbá a 2013. január 1-vel hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és módosításai alapjaiban változtatta meg a településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggő dokumentumok, tervek jogszabályi hátterét, valamint meghatározta az ország településeinek számára a hatályos településrendezési terveik módosításainak, felülvizsgálatainak, új terveik elkészítésének ütemét, valamint a hatályos terveik hatályban tartásának, azaz alkalmazhatóságának határidejét (2018. december 31.).

Ugyanakkor a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény elfogadásával és a Korm. rendelet 2017. januári 1-jei módosításával kötelezővé vált a településeknek az ún.: településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészítése, megalkotása. Ezek elkészítésének és a jogszabályban meghatározott egyeztetésének határideje 2017. október 1.

A fentiek értelmében Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jogszabályi kötelezettségének eleget téve elindította a település új településfejlesztési koncepciója, új településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) valamint a településképi arculati kézikönyve és a településképi rendelete elkészítésének, elfogadásának tervezési és egyeztetési folyamatát.

 Az Önkormányzat a BAU-URB Tervező és Tanácsadó Kft-t bízta meg a megalapozó vizsgálat, a településképi arculati kézikönyv, a településképi rendelet és a településfejlesztési koncepció elkészítésére vonatkozó komplex tervezési munkával és az egyeztetéseken való közreműködéssel. A tervezési munka második ütemére, azaz a településrendezési tervek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) elkészítésére az első szakaszt követően ad megbízást.

A fenti tervek kidolgozása, széles körű igényfelmérés, egyeztetések alapján történik. Ennek érdekében kérjük, hogy a településképpel, településfejlesztéssel kapcsolatos írásos javaslataikat, igényüket, észrevételeiket

  1. május 31-ig

az alábbi címekre, név, cím és egyéb elérhetőség feltüntetésével megküldeni szíveskedjenek:

Levélcím:

Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal

2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.

e-mail:

ph@szigetszentmarton.hu

 

A tervezési munka folyamatáról rendszeres tájékoztatást adunk a www.szigetszentmarton.hu oldalon.

 

                                                                 Tisztelettel:                                   Lerner Henrik

                                                                                                                        polgármester

Hírlevél Felíratkozás

Elérhetőségek

Szigetszentmárton  Polgármesteri Hivatal

  • Telkes utca 10. 
  • Tel: 06-24/456-325,
  • Tel: 06-24-513-800
  • Fax: 06-24/456-312,

e-mail: ph@szigetszentmarton.hu